Logo

ZwemConsult

Beroepsopleidingen ZwembadBranche

De opleidingen zwembadmachinist van ZwemConsult

Filmpje over de zwembadmachinist
Wat doet een zwembadmachinist in de praktijk? Klik op het camerasymbooltje of Ga terug (...)
Met dank aan Stroom Opwaarts voor het ter beschikking stellen van het betreffende filmmateriaal.

Ga naar de lessen

Zwembadmachinist
Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als medewerker technische dienst en/of zwembadmachinist. Dit kan zowel in een publiek zwembad, een attractiebad als een privé-bad (alleen toegankelijk voor een bepaalde doelgroep) zijn.

Werkveld en taakstelling van de Zwembadmachinist
De zwembadmachinist bewaakt de technische veiligheid van de accommodatie namens de zwembadmanager. Ieder heeft hierin een specifieke rol. De manager dient de wetgeving te kennen en er op toe te zien dat deze correct wordt nageleefd. Maar hiertoe is veelal specifieke technische kennis noodzakelijk die geen onderdeel is van de reguliere managersopleidingen. De manager bekleedt vooral een coördinerende rol. De zwembadmachinist is de technische uitvoerende expert en eerste adviseur van de manager.
De zwembadmachinist is niet alleen belast met de bediening en onderhoud van de technische installaties maar ook met het onderhoud van het gehele complex. Natuurlijk is dit wel aan beperkingen gebonden. Onderdelen van de bouwkunde, de elektrische installatie en energie installatie vallen onder speciale wetgeving. Het mogen verrichten van werkzaamheden hieraan vergt speciale certificering en kennis die de zwembadmachinist niet hoeft te bezitten. Dit werk wordt gedaan door bijvoorbeeld een elektromonteur of gasinstallateur. De zwembadmachinist dient echter over voldoende basiskennis te beschikken om de geleverde kwaliteit van werk van deze externe deskundigen te beoordelen.
De zwembadmachinist is volledig verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en luchtkwaliteit in de gehele accommodatie. Hij borgt de veiligheid van de bezoekers en medewerkers. Daarnaast heeft hij de benodigde wetskennis. Hij draagt zorg voor de juiste documentvorming en administratieve borging volgens de geldende voorschriften. De zwembadmachinist is 1e aanspreekpunt voor de inspecteurs die zijn belast met de controle en handhaving.
De zwembadmachinist draagt zorg voor het vergaren van de benodigde informatie met betrekking tot de wetgeving en de verplichtingen die hieruit voortvloeien. Daarnaast administreert hij op voldoende wijze het onderhoudsplan van de gehele accommodatie met alle onderdelen die zich hierin bevinden.

Vier functieniveaus
De ZwembadBranche kent meerdere functieniveaus en taakvelden. Veel medewerkers beheersen meerdere disciplines zoals lesgeven, toezicht houden, schoonmaken en receptiewerk. De veiligheid is optimaal geborgd indien het gehele zwembadteam beschikt over voldoende technische kennis. Deze opleiding omvat vier niveaus. Het eerste niveau, Onderhoudsmedewerker (TD1), is bedoeld als basisopleiding voor alle zwembadmedewerkers. Met deze kennis ben je in staat om dagelijks toezicht te houden op de technische veiligheid. Je leert de handelingen zoals watermeten en de basisbegrippen van filterspoelen. Het tweede niveau, Medewerker Technische Dienst (TD2), behandelt het bedienen van alle apparatuur in de accommodatie inclusief deskundig terugspoelen van filterinstallaties. Het derde niveau, Senior Medewerker Technische Dienst (TD3), behandelt daarnaast ook het onderhoud van alle installaties en de gebouwen. Hij is werkverantwoordelijk voor correct uitvoeren van alle werkzaamheden en veilige arbeidsomstandigheden. Het vierde niveau, Hoofd Technische Dienst (TD4), is de representant van de zwembadmanager en in staat deze verantwoording te dragen als installatieverantwoordelijke. Dit komt vooral tot uiting bij de planning en uitvoering van werkzaamheden door derden. Het Hoofd Technische Dienst controleert de juiste uitvoering van alle werkzaamheden en draagt hiervoor de eindverantwoording namens de manager. De zwembadmanager en het Hoofd Technische Dienst verhouden zich functioneel tot elkaar als manager en assistent-manager of teamleider.

Studiebelasting opleiding Zwembadmachinist van ZwemConsult
Iedere module omvat 4 dagdelen van 4 uur theorie- en praktijkles. Aan module 4 is een praktijkbezoek op de werkplek gekoppeld. Per module dienen 6 opdrachten te worden gemaakt. Daarnaast dienen voor de volledige opleiding 240 stage-uren te worden gemaakt in een zwembadmachinekamer onder intervisie van een ervaren zwembadmachinist en supervisie van een bevoegde docent (het aantal praktijkuren verschilt per module) . Het is niet verplicht de gehele opleiding te volgen. Bij voldoende voorkennis is instromen op een hoger niveau mogelijk. De 4 modulen samen vergen 72 lesuren, 240 uur stage, 68 uur voor het maken van de opdrachten en 580 uur studie. Dit komt overeen met 960 uur studiebelasting, ofwel vier keuzedelen van de MBO kwalificatiestructuur.

Examen
Een module kan worden afgerond met een deelexamen en certificaat. Om eindexamen te mogen doen als Hoofd Technische Dienst (TD4) dien je alle 24 opdrachten van de vier modulen met een voldoende te hebben afgerond. Daarnaast dien je een stageverslag in te leveren dat is geaccordeerd door de stagebegeleider en goedgekeurd door de docent. Dit vormt samen je portfolio. De examinator neemt het Hoofd Technische Dienst een praktijkexamen af op de stageplaats. Hiertoe krijg je een technische opdracht in de machinekamer die je uit moet voeren. Het derde examenonderdeel bestaat uit een groepsgesprek van 4 personen en 2 examinatoren in aanwezigheid van een bevoegde examenvoorzitter.

Aanmelden
Na je aanmelding volgt een intakegesprek met de docent. Je aanwezige kennisniveau wordt getoetst waarna je een bindend studieadvies krijgt. Indien je instroomt op een gevorderd niveau volg je alleen de betreffende lessen. Dus instromen op niveau 2 betekent 12 lessen volgen. Indien je kunt instromen op niveau 3 dien je 8 lessen te volgen. Indien je kunt instromen op niveau 4 dien je 4 lessen te volgen. Het is de cursisten altijd toegestaan alle lessen bij te wonen ongeacht het instroomniveau zonder meerkosten.

Praktijkgericht
De opleiding Zwembadmachinist van ZwemConsult is intensief praktijk gericht. Natuurlijk krijg je de nodige theorie in het leslokaal. Maar de lessen worden altijd gegeven in een (aantal) zwembad(en). Vrijwel iedere les bezoeken we de machinekamer en de technische ruimten. Het geleerde kun je direct in de praktijk waarnemen. De machinist van het betreffende zwembad doet ook veel dingen voor in de praktijk zoals het terugspoelen van filters. Daarnaast ga je ook zelf aan de slag. De stage vormt een vast onderdeel van deze opleiding. Hiertoe kun je in het zwembad waar je al werkt de nodige ervaring opdoen onder begeleiding van de plaatselijke machinist. Indien je nog niet in een zwembad werkt kan ZwemConsult je helpen aan een geschikte stageplaats.

De opleiding kan worden verzorgd in alle zwembaden. Maar, het is noodzakelijk om minimaal 1 keer een groot zwembad te bezoeken waarin alle technische elementen aanwezig zijn. Als uitgangspunt is dit het Zwembad de Zwoer te Driebergen. Je dient dus misschien één of meerdere keren ver te reizen. De lestijden worden aangepast naar de omstandigheden en behoeften. In de meeste zwembaden wordt in ploegendienst gewerkt. Indien een dagopleiding wordt ingepland valt deze samen met de vroege dienst. De les eindigt dan omstreeks 13:30 uur opdat aansluitend gaan werken vanaf 15:00 uur mogelijk is. De avondopleiding start omstreeks 18:30 uur zodat het vooraf werken van de vroege dienst mogelijk blijft.

Incompany opleiden is mogelijk. Zowel bijscholen als de gehele opleiding. In samenhang met het aantal deelnemers en aanwezige faciliteiten kan korting worden toegepast. Informeer naar de mogelijkheden en onze referenties.

Ga terug naar de homepage van ZwemConsult Ga naar ZwemConsult verzorgt alle beroepsopleidingen Ga naar de bovenzijde van deze pagina Ga naar Uitstroomprofielen opleiding zwembadmachinist Ga naar de nieuwspagina van ZwemConsult

update: 11-09-2017