Logo

ZwemConsult

Beroepsopleidingen ZwembadBranche

De competenties zwembadmachinist van ZwemConsult

Wat is een competentieprofiel? Ter toelichting: Ga terug (...)
Een beroepscompetentieprofiel (bcp) geeft een beschrijving van goed vakmanschap van een vakvolwassen beroepsbeoefenaar. Een vakvolwassen beroepsbeoefenaar heeft na het behalen van zijn diploma minimaal drie tot vijf jaar werkervaring in de beroepspraktijk opgedaan. De inhoud van het beroepscompetentieprofiel dient als brondocument voor alle beroepsopleidingen (MBO en/of HBO), cursussen, trainingen en workshops die eruit ontwikkeld kunnen worden. Als zodanig is het de standaard van vakmanschap die de branche heeft vastgesteld. Bij de uitwerking van een bcp wordt gewerkt met een format. Dit format geeft de richtlijnen aan
waaraan een bcp dient te voldoen en bestaat uit de volgende onderdelen: een beroepsbeschrijving, uitwerking van kerntaken, vakkennis en vakvaardigheden en een set van beroepscompetenties met bijbehorende beheersingscriteria. Om naar behoren te functioneren heeft de beroepsbeoefenaar al deze onderdelen, in samenhang, nodig. Het bcp geeft een beschrijving van vakmanschap maar doet geen uitspraken over op welke wijze de beroepsbeoefenaar dit vakmanschap heeft ontwikkeld of welke beroepsopleidingen, cursussen e.d. de beroepsbeoefenaar heeft gevolgd. Over het algemeen zal dat altijd een combinatie zijn van beroepsopleidingen, cursussen en vooral praktijkervaring. Van belang bij het lezen van de beroepscompetentieprofielen is dat de tekst vooral in samenhang wordt gelezen: het gaat bij de beroepsuitoefening om het geheel van de beroepsbeschrijving, kerntaken, vakkennis en vaardigheden en de beroepscompetenties met succescriteria. Een vakvolwassen beroepsbeoefenaar dient alle aspecten geheel ter beschikking te hebben om goed te functioneren in zijn beroep en in het bedrijf. De vormgeving van de tekst zoals in dit bcp weergegeven, voorkomt dat voortdurende herhalingen van zelfde tekstgedeelten aan de orde
komen.

Wetgeving/Overheidsregulering
Een belangrijke ontwikkeling betreft de jurisprudentie rondom veiligheid/aansprakelijkheid. Volgens de wet moet een zwembad een toezichtplan en een calamiteitenplan hebben (dat ook regelmatig geoefend moet worden). Als zich een incident voordoet (bijv. een gast verstuikt zijn enkel), dan moet alles nauwkeurig worden opgeschreven mede in het licht van claims. Daarnaast moet er, in verband met de strengere wet- en regelgeving, in het bad steeds actiever toezicht worden gehouden. Dit actievere toezicht houden is belangrijk, zowel vanuit het oogpunt van veiligheid als ook vanuit het oogpunt van gastvrijheid. Actief toezicht houden vergt van de toezichthouder een bepaalde beroepshouding, waarbij sociale vaardigheden van belang zijn.

Technologische ontwikkelingen
Er zijn veel technologische ontwikkelingen wat betreft het aanbieden van nieuwe recreatieve voorzieningen. Met name de trendsetters in de branche investeren hierin. Andere bedrijven volgen wel, maar pikken er slechts een aantal dingen uit (i.v.m. kostenplaatje). Daarnaast is automatisering van de machines in het zwembad een belangrijke ontwikkeling. Deze ontwikkeling maakt het werk van de machinist gespecialiseerd. Hoewel de Toezichthouder voorheen ook wel technische werkzaamheden uitvoerde (bijv. filters spoelen), is dat nu door de automatisering minder aan de orde. Over het algemeen hoeft de Toezichthouder alleen te bemonsteren (kwaliteit van zwemwater meten). Het overige technische werk wordt gedaan door de machinist (in grote organisaties) of wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf (in kleine accommodaties).

De voorgaande tekst is ontleend aan de Beroepscompetentieprofielen zwembadbranche welk document hier kan worden gedownload. De profielen voor de Zwembadmachinist zijn thans in een beoordelingstraject geplaatst.

Ga terug naar de homepage van ZwemConsult Ga naar Uitstroomprofielen opleiding zwembadmachinist Ga naar de bovenzijde van deze pagina Ga naar De opleiding Onderhoudsmedewerker (aankomend) CE 1 van ZwemConsult Ga naar de nieuwspagina van ZwemConsult

update: 11-09-2017